19. Kropper Harvstschnack

14.11.2019

 19. Kropper Harvstschnack - ein Abend auf „Platt“ mit Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident SH a.D, Tanja Thiesen,  Heimaatvereen Bergenhusen, Johannes Callsen, Minnerheitsbeobdragte vun SH, und Matthias Stürwoldt, Buur & Spijökenmaker. Den Moderator wer Sabbelbüdel Carsten Kock vun RSH.